Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă

Structura   instructiunilor   proprii   de   securitate   a  muncii  are   la   bază   abordarea   sistemică   a aspectelor  de securitate a muncii  astfel   incat    procesul  de muncă este  tratat  ca un  sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:

– Executantul: omul implicat nemijlocit, in executarea unei sarcini de muncă;

– Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;

– Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă;

– Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice,  chimice,  biologice şi psihologice,  în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de   asigurare   a   securităţii  muncii   la   nivelul   fiecărui   element   component   al   sistemului   : executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare.

În  scopul   asigurării   securităţii   şi   sănătăţii   lucrătorilor,   angajatorul   trebuie   sa   ia   toate măsurile ca:

a) sa fie păstrate în permanenta libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenta şi ieşirile propriu-zise;

b)   sa   fie   realizată   întreţinerea   tehnica   a   locului   de  munca   şi   a   echipamentelor   şi dispozitivelor,   iar  orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor sa fie corectate cat mai curând posibil;

c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului  de munca, echipamentele şi dispozitivele.

d) sa fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor.

Atunci când locurile de munca suferă modificări,  extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanta cu cerinţele minime.

Lucrătorii   şi/sau  reprezentanţii  acestora   trebuie   sa  fie  informati   cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca.

Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la:

a) manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate);

b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de aparitie a acestora;

c)  comportamentul  adecvat   în cazul  producerii  unei  avarii  sau al  apariţiei  unei  situaţii critice;

d) utilizarea echipamentului individual de protecţie;

e) primul ajutor;

f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legatura cu exteriorul.

Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru locurile de munca

1.Instalaţii electrice

Instalaţiile electrice trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa şi/sau atingere indirecta. Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiectie  trebuie sa corespundă  tensiunii  nominale,  condiţiilor  exterioare şi  competentei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei.

2.Cai şi iesiri de urgenta

Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa rămână în permanenta libere şi sa conducă în mod cat mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.

În caz de pericol,   trebuie   sa  fie posibila  evacuarea   rapida  şi   în condiţii  cat  mai   sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru.

Trebuie sa existe un număr corespunzător de cai de salvare şi iesiri de urgenta.

Uşile  de  ieşire   în caz  de urgenta   trebuie   sa  se deschidă   spre  exterior.  Uşile  glisante   sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de iesiri de urgenta.

Uşile de  ieşire de urgenta nu  trebuie sa  fie  incuiate  sau  fixate astfel   încât   sa nu poată  fi deschise imediat şi cu usurinta de către orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.

Căile   şi   ieşirile   de   urgenta   speciale   trebuie   semnalizate   în   conformitate   cu   prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.

Aceasta   semnalizare   trebuie   sa   fie   suficient   de   rezistenta   şi   sa   fie   amplasata   în   locurile corespunzătoare.

Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate.

Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie sa  fie eliberate  de  orice obstacole,  astfel   încât   sa poată   fi  utilizate   în orice  moment   fără dificultate.

Căile   şi   ieşirile   de   urgenta   care   necesita   iluminare   trebuie   prevăzute   cu   iluminat   de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica.

3.Detectarea şi prevenirea incendiilor

În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarma.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manevrat.

Acestea  trebuie sa  fie semnalizate  în conformitate cu prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr. 971/2006.

Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.

4.Ventilatia locurilor de munca în spaţii închise

Trebuie  luate măsuri  pentru a asigura suficient  aer  proaspăt   la  locurile de munca  în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor.

În cazul utilizării  unui sistem de ventilare forţată,  acesta trebuie sa fie menţinut  în stare de funcţionare.

Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.

5.Temperatura în încăperi

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie sa  fie adecvată organismului  uman,   ţinându-se seama de metodele de  lucru utilizate şi  de cerinţele fizice impuse lucrătorilor.

Temperatura  în camerele de odihna,   încăperile pentru personalul  de serviciu permanent,   în încăperile   sanitare,   în cantine   şi   în  încăperile  pentru  acordarea  primului  ajutor   trebuie   sa corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi.

6.Iluminatul natural şi artificial

În măsura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aibă iluminat natural suficient şi sa fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.

Locurile   de  munca   în   care   lucrătorii   sunt   în  mod   deosebit   expusi   riscurilor   în   caz   de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta.

7.Zone periculoase

Dacă locurile de munca  includ zone periculoase  în care,  data fiind natura activităţii,  exista riscul caderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevăzute, în măsura în care este posibil,  cu dispozitive care sa evite pătrunderea  lucrătorilor  neautorizati   în aceste zone.Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi sa pătrundă în zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie marcate clar.

8.Încăperi şi zone pentru odihna

Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezentei unui număr mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie sa li   se   pună   la   dispoziţie   încăperi   pentru   odihna   uşor   accesibile   sau   zone   pentru   odihna corespunzătoare.

Aceasta prevedere nu se aplica dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor.

Încăperile şi zonele pentru odihna trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spatar.

În  încăperile şi  zonele pentru odihna  trebuie  luate măsuri  corespunzătoare pentru proiectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun.

9.Femei gravide şi mame care alapteaza

Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii corespunzătoare.

10. Instalaţii sanitare

Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte

Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu.

Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile şi sa aibă capacitate suficienta.

Vestiarele trebuie sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa isi incuie îmbrăcămintea personală în timpul programului de lucru.

Dacă   este   cazul   (de   exemplu,   existenta   substanţelor   periculoase,   umiditate,   murdarie), vestiarele   pentru   îmbrăcămintea   de   lucru   trebuie   sa   fie   separate   de   vestiarele   pentru vestimentatia şi efectele personale.

Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei.

11.Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete

Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucrătorii sa aibă în apropierea lor:

– duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru;

– locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete.

Dusurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apa curenta rece (şi apa calda, dacă este necesar).

Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a dusurilor pentru bărbaţi şi pentru femei.

Trebuie   prevăzute   cabine   de  WC-uri   separate   sau   trebuie   asigurata   utilizarea   separată   a cabinelor de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei.

12.Echipamente de prim ajutor

13. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor

Locurile de munca în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi vehiculele sa poată circula în condiţii de securitate.

Pentru aprofundarea cunostintelor de protectia muncii (ssm) va recomandam cursurile noastre: Click aici

Distribuie:

Alte postări

Contactează-ne

Fie că ai o întrebare legată de protecția muncii sau ai nevoie de o cotație de preț, completează formularul de mai jos și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

0 Recenzii

Scrie un comentariu